Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια καταλληλότητας του ακτινογραφικού είναι τα κάτωθι:
1.    Αίτηση προς τον Ο.Σ.Α. (κατεβάστε τη από εδώ)
2.    Τα δικαιολογητικά του υπεύθυνου οδοντιάτρου (πρόσφατο πιστοποιητικό από Οδοντιατρικό Σύλλογο, άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένη).
3.    Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από τη χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν.
4.    Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται η χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων, το υλικό κατασκευής των τοίχων και η ρήση των γύρω δωματίων (εις διπλούν).
5.    Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα).
6.    Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.7.    Παράβολο κατάθεσης 184,50€ (150,00€ + 23% ΦΠΑ) σε περίπτωση πρώτης άδειας και 61,50€ (50,00€ + 23%ΦΠΑ) σε περίπτωση ανανέωση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τράπεζες:
•    ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 029/84016896 (ΙΒΑΝ: GR 0701 2002 9000 0000 0840 1689 6)
•    ΕΘΝΙΚΗ: 180/54401148 (IBAN: GR 8201 1018 0000 0018 0544 0114 8)
•    ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 035/0300202861 (IBAN: GR 2604 3141 7000 0350 3002 0286 1)
•    ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009052414721 (IBAN: GR 1001 7200 9000 5009 0524 1472 1)
•    EUROBANK: 045/200086729 (IBAN: GR 2602 6004 5000 0960 2000 8672 9)
•    ALPHA: 138/002001000030 (IBAN: GR 2301 4013 8013 8002 0010 0003 0)
προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.