ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από την πανδημία του COVID-19. Ο κωδικός ΚΑΔ86.23 Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνεται σε αυτές.

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμός Α.1053 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.», όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (τέυχος δεύτερο, αριθμός φύκλλου 949) για τους Οδοντιάτρους ισχύει:

1. Οι Οδοντίατροι δικαιούνται της αποζημίωσης των 800 ευρώ

2. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τον κωδικό 86.23…. (Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων) που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

4. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

5. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

6. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους οδοντιάτρους που εργάζονται με «μπλοκάκι» (παροχή υπηρεσιών σε οδοντιάτρους) καθώς εντάσσονται στους αυτοαπασχολούμενους.

Για τους εργαζόμενους σε Οδοντιατρεία με εξαρτημένη σχέση εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:

α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,

β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

Οι παραπάνω εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), (βλ.παράρτημα Αριθμ. 12997/231) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Επιχειρήσεις

Δηλωνουν

Λόγος

Διάταξη

Που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
Τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Βα
Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020. (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση) Για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού» άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ 20-3-2020 παρ.2Ββ

Μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικές πληροφορίες και τους απαραίτητους συνδέσμους στις ιστοσελίδες :

https://www.taxheaven.gr/news/47982/apozhmiwsh-800-eyrwpoiesepixeirhseiskaiergazomenoiypoballoyntaneaentypakaihmeiwshtoyenoikioysthnplatformaerganh

Για κάθε νέα εξέλιξη ο ΟΣΗ θα εμπλουτίζει τις παραπάνω οδηγίες.

https://www.eforologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217084

Πηγές: 

1.Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

2. e-Forologia.gr

3. Taxheaven.gr