Από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2141), προβλέπεται η διενέργεια σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self – test),σύμφωνα με τους κανόνες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1588),όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28501/07.05.2021 (Β΄ 1871), κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
Στα πλαίσια αυτά, οι οδοντίατροι και το προσωπικό των οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων θα διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό covid – 19, μία φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον τόπο εργασίας, έως και 24 ώρες.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self – test), θα γίνεται δωρεάν από φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ και στοιχείου ταυτοποίησης.
Το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr
Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο εφόσον δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου ή έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα.