Σημείωση:- Δόθηκε Νέα παράταση προθεσμίας εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν 4025/2011 που αναφέρεται στη χορήγηση των αδειών ασκήσεως οδοντιάτρων από την Ε.Ο.Ο. Οι άδειες θα εξακολουθούν να εκδίδονται από τις κατα τόπους Περιφέρειες όπως και πριν μέχρι και τις 31/3/2014

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας (χορηγείται από την Υπηρεσία.).

2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας

3. Φωτοτυπία πτυχίου. Τα ξενόγλωσσα – από μη κράτος της Ε.Ε. – πρέπει να έχουν σφραγίδα της Χάγης (apostlle) και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και ισοτιμία πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (ΦΕΚ 856/08-12-1996 τ Β’)

4. Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοτυπία πτυχίου με επίσημη μετάφραση και βεβαίωση από την αρχή του τόπου ότι το πτυχίο πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2005/36/ΕΚ. Ολα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (σφραγίδα apostille).

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (το λαμβάνει η Νομαρχία ενδοϋπηρεσιακά)

6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

7. Υπέυθυνη δήλωση που να αναγράφει “Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας” ή, στην αντίθετη περίπτωση, “Εχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις”

8. Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ομογενούς.

9. Παράβολο Δημοσίου 8 ευρώ.

10. Παράβολο τελών χαρτοσήμου 30 ευρώ.

11. Για τους υπηκόους της Ε.Ε.  απαιτείται άδεια διαμονής και εργασίας πολιτη Ευρωπαϊκής Ενωσης.

12. Για τους αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται: (α) Αδεια παραμονής, (β) Αδεια εργασίας.

Σημειώσεις:

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία.

β) Η έκδοση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και ακολουθεί η εγγραφή στα Μητρώα του Συλλόγου.